‘Weekendvoetbal nog lang niet ingevoerd’

Het weekendvoetbal wordt wederom op de lange baan geschoven. Dat blijkt uit de agenda van de bondsvergadering. De ledenraad amateurvoetbal komt op zaterdag 12 december (aanvang 10.00 uur) op afstand bijeen. De KNVB heeft besloten tot een brede aanpak en komt pas in over een jaar met een presentatie over die brede aanpak en zal dan pas het voorstel agenderen. De invoering van één voetbalpiramide is daardoor nog ver weg.

In de agenda meldt de KNVB: Een van de ontwikkellijnen is de wijze waarop we in de toekomst om (willen) gaan met de huidige scheiding tussen zondag- en zaterdagvoetbal voor wat betreft de A-categorie en daarbinnen de standaardteams. In de afgelopen seizoenen hebben we vastgesteld dat er in bijna alle KNVB-districten verenigingen zijn die met hun eerste elftal de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal hebben gemaakt.

Ook zijn er verschillende verenigingen die dit nog niet gedaan hebben, maar waarvan we weten dat ze hierover nadenken. Omdat we op een goede manier hierop willen inspringen heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om, in navolging van al eerder uitgevoerde regionale inventarisaties/initiatieven, een landelijke inventarisatie onder verenigingen én voetballers te houden over de wensen én mogelijkheden omtrent het zondag- en zaterdagstandaardvoetbal (1e elftallen).

De landelijke inventarisatie heeft plaatsgevonden in de zomermaanden van 2020. De uitkomsten van de inventarisatie, de verkregen inzichten en enkele voorlopige conclusies zijn conform toezegging gedeeld en besproken in een bijeenkomst met de ledenraad en vertegenwoordigers van de belangenorganisaties op 2 september 2020. Aanvullend op de landelijk inventarisatie zijn verdiepingssessies met verenigingen georganiseerd waarin de inzichten uit de landelijke inventarisatie getoetst en ontwikkelrichtingen besproken zijn. Vanwege de beperkingen als gevolg van de coronapandemie vonden de verdiepingssessies digitaal plaats. De uitkomsten van de verdiepingssessies zijn schriftelijk gedeeld met de ledenraad en in een digitale informatiesessie van 22 oktober 2020 nog eens toegelicht.

Te vroeg voor inhoudelijke voorstellen

De landelijke inventarisatie en de verdiepingssessies hebben veel informatie en inzicht opgeleverd die kunnen bijdragen aan keuzes als het gaat om de het standaardvoetbal op zaterdag en zondag in de toekomst. Tegelijk is wellicht het meest belangrijke inzicht dat het te vroeg is om op dit punt tot (voorstellen voor) aanpassingen te komen.

Keuzes rondom de het zondag- en zaterdagvoetbal voor standaardteams hebben grote impact op de gehele amateurvoetbalpiramide. En omgekeerd: willen we komen tot een toekomstbestendige en in alle opzichten haalbare, acceptabele opzet en inrichting van de standaardcompetities op zaterdag én zondag, moet een bredere aanpak gekozen worden. Wij constateren dat we met elkaar nog onvoldoende scherp de stip-op-de-horizon hebben als het gaat om de competitiepiramide in het amateurvoetbal. Dat geldt voor zowel de standaard- en de reserveklassen, als de zaterdag en de zondag. Die scherpte aanbrengen is randvoorwaardelijk. Want als gezegd: keuzes ten aanzien van één onderdeel van de piramide werken door op andere onderdelen in de piramide en daarmee is (dus) ook sprake is van onderlinge samenhang tussen keuzes. Dat betekent dat – alvorens (deel)voorstellen te kunnen doen op zondag- /zaterdagstandaardvoetbal – een ‘bredere aanpak’ nodig is.

Deel dit bericht: <br>Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl