KNVB vraagt extra aandacht voor betalen spelers in amateurvoetbal

Met het nieuwe seizoen voor de deur brengt de KNVB de regelgeving die sinds 1 januari 2022 geldt voor het betalen van spelers in het amateurvoetbal opnieuw onder de aandacht. Amateurvoetballers mogen sinds die datum geen andere vergoeding meer ontvangen dan een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling.

Onder een onkostenvergoeding vallen de werkelijk gemaakte kosten:

  • Reiskosten;
  • Verblijfkosten;
  • Afkopen van wachten of diensten;
  • Vergoeding van werkverzuim;
  • Noodzakelijke extra kosten in verband met studie.

Spelerscontract

Het betalen van amateurspelers door verenigingen of derden is wel mogelijk. Maar wil men meer dan een onkostenvergoeding of de vrijwilligersregeling betalen, dan moet dit via een bij de KNVB geregistreerd spelerscontract en wordt de speler ‘contractspeler’. Een spelerscontract kan alleen met een speler worden gesloten door een amateurvereniging of een aan de amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door de KNVB. Voor deze registratie heeft de KNVB een verklaring opgesteld die door een amateurvereniging en gelieerde stichting moet worden ondertekend.

Er bestaan dus twee categorieën spelers:

Amateurspelers

Dit zijn spelers die niet meer dan een onkostenvergoeding of de vrijwilligersvergoeding van de vereniging of een derde ontvangen.

Contractspelers

Zij hebben met een amateurvereniging of een aan de amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door het bestuur amateurvoetbal een overeenkomst (spelerscontract) gesloten. Op basis van dit contract krijgen zij een geldelijke vergoeding voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen. De arbeidsomvang moet in deze arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Contractspelers moeten altijd 15 jaar of ouder zijn. Het spelerscontract moet ter registratie aan de KNVB worden gezonden naar contractregistratie@knvb.nl..

Het bestuur amateurvoetbal van de KNVB heeft een standaardcontract vastgesteld waarvan de inhoud in elk spelerscontract moet worden opgenomen. Dit standaardcontract en de eerdergenoemde verklaring voor registratie van een gelieerde stichting zijn hier te vinden. Hier staat ook meer informatie over de regelgeving, waaronder een toelichting op de regelgeving in de vorm van een Q&A.

Wat als een club een speler zonder contract toch meer betaalt?

Vanaf komend seizoen zal de KNVB actiever gaan controleren of aan de regelgeving wordt voldaan. Bij het invoeren van bovengenoemde regelgeving is een ‘zerotolerance beleid’ afgesproken. Zowel aan de club als aan de speler kunnen bij het in strijd handelen met deze regelgeving hoge tuchtrechtelijke sancties worden opgelegd. Hierbij kun je denken aan degradatie van de club, vermindering van punten, langdurige schorsing, etc.

Naast de tuchtrechtelijke sancties moeten de club/gelieerde stichting en speler zich realiseren dat het in strijd handelen met de regelgeving ook arbeidsrechtelijk en fiscale gevolgen kan hebben.

Meer informatie over vrijwilligers- en onkostenvergoedingen is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Avatar foto

Mischa Keemink

WaterwegSport.nl - info@waterwegsport.nl